PRIVACY

PRIVACY STATEMENT RG sports

Versie 24 mei 2018

Waarom dit privacy statement?

RG sports verwerkt jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijven. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Samenvatting

Omwille van de leesbaarheid van dit privacy statement volgt hier eerste een samenvatting. Voor alle details verwijzen we naar de teksten hierna.

RG sports is een tennisschool. RG sports biedt aan klanten tennislessen aan en organiseert t.b.v. klanten activiteiten/events. Om dit goed te kunnen organiseren en om uiteindelijk ook de administratie en de facturatie goed vorm te geven, dient RG sports de beschikking te hebben over enige persoonsgegevens van de klanten. RG sports verstrekt deze gegeven in beginsel niet aan derden, behalve dat opdrachtgevende tennisverenigingen bij wie de klanten lid zijn, inzicht kunnen krijgen in de namen van de klanten en de momenten waarop zij les hebben (lesrooster). De via de website van RG sports verkregen data worden opgeslagen en daarmee verwerkt door Bratpack B.V.  en farmore B.V. Met Bratpack B.V. heeft RG sports een verwerkingsovereenkomst gesloten waardoor er waarborgen zijn inzake de bescherming van de persoonsgegevens. Reset Groep B.V. dient nog een verwerkingsovereenkomst voor te leggen. RG sports heeft  organisatorische en technische maatregelen genomen om de opslag en de verwerking van de persoonsgegevens te beveiligen. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de interne administratie en met in achtneming van de wettelijke bewaartermijnen.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege RG sports en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en eventuele overige bezoekers van de website van RG sports.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar RG sports op haar website en in haar mailingen naar verwijst. RG sports adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit RG sports

RG sports is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege RG sports.

Als we het over RG sports hebben dan hebben we het over het bedrijf RG sports, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30230161. RG sports is gevestigd in (4121 EL) Everdingen aan de Graaf Florisstraat 17, en bereikbaar via het mailadres info@rgsports.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

RG sports kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

 • Als je jezelf of iemand anders – bijvoorbeeld je kind – inschrijft via de website www.rgsports.nl voor het volgen van tennislessen.
 • Als je jezelf of iemand anders inschrijft via de website www.rgsports.nl voor een activiteit (event) die door RG sports wordt georganiseerd.
 • Als je je inschrijft via de website www.rgsports.nl voor het ontvangen van de nieuwsbrief.
 • Als je je belangstelling kenbaar maakt voor de functie van trainer in dienst van of werkzaam voor RG sports.
 • Direct van jou: als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact met ons opneemt

Welke gegevens verwerken wij?

RG sports kan persoonsgegevens verwerken, doordat je jezelf of iemand anders inschrijft voor één van de diensten van RG sports (tennislessen, activiteiten, nieuwsbrief), en/of omdat je belangstelling hebt voor een functie binnen het bedrijf van RG sports en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. De gegevens die RG sports kan verzamelen zijn:

 • Contact- en NAW gegevens en enkele overige gegevens – zoals door jou verstrekte roepnaam, achternaam, initialen, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, je ervaring/speelsterkte, je beschikbaarheid c.q. verhinderdata en inloggegevens. Denk hierbij aan de gegevens die je achterlaat als je op onze website jezelf of iemand anders inschrijft voor tennistraining of voor een activiteit / event. Als je via onze website inlogt, dan zien wij nooit je wachtwoord.
 • Contactgegevens – zoals door jou verstrekte naam en e-mailadres. Denk hierbij aan de gegevens die je achterlaat als je op onze website het contactformulier invult.
 • Alle gegevens die je zelf vermeldt op je CV die je RG sports mailt omdat je belangstelling hebt voor een functie binnen RG sports.
 • Betalings- en factuurgegevens – indien je inschrijft voor tennislessen of voor een activiteiten/event lid (of iemand anders hiervoor registreert) hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig indien je via incasso wenst te betalen.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

RG sports gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met jou als klant vanwege tennislessen en/of activiteiten/events.  Ook gebruiken we de persoonsgegevens voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Om het aangaan, onderhouden en in stand houden van de overeenkomst tussen jou en RG sports voor de deelname aan tennislessen en/of activiteiten/events.
 • Om je met je eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van onze website en het beheer van je eigen gegevens.
 • Om je te helpen bij eventuele vragen of verzoeken tot informatie. Als jij ons een vraag stelt, gebruiken we je naam & e-mailadres om je te antwoorden.
 • Om met je in contact te kunnen treden als je door toezending van je CV je belangstelling toont voor een functie bij RG sports. Tevens om je mogelijke geschiktheid voor een functie bij RG sports te beoordelen.
 • Om je de nieuwsbrief te kunnen toezenden.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

RG sports verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor bovengenoemde doeleinden.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Als RG sports je persoonsgegevens deelt met anderen, gebeurt dit altijd in overeenstemming met de regelgeving en conform dit privacy statement.

RG sports deelt op verzoek ook persoonsgegevens met de tennisverenigingen waarmee RG sports overeenkomsten heeft afgesloten voor het aanbieden van tennislessen en/of activiteiten/events aan haar leden. Dit gebeurt alleen en desgevraagd als de vereniging inzage wilt hebben in het trainingsrooster en in gefactureerde bedragen in relatie tot door de vereniging aangeboden kortingen op tennislessen of activiteiten/events. In deze situatie zullen alleen voornaam, achternaam, data/tijdstippen van tennisles en factuurbedragen verstrekt worden.

De via de website va RG sports verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen door de bedrijven die de website hebben gebouwd en beheren. Dit is het bedrijf Bratpack B.V. , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34169239, gevestigd in (1161 NM) Zwanenburg  aan de Zwanenbugerdijk 303A. Met Bratpack B.V. heeft RG sports een verwerkingsovereenkomst afgesloten.  Dit is tevens het bedrijf Reset Groep B.V. , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27302770, gevestigd in (2291 PD) Wateringen  aan de Lieseweg 7-9. Reset Groep B.V. dient aan RG sports nog een verwerkingsovereenkomst voor te leggen. Inzake de door deze bedrijven in acht te nemen bescherming van de privacy verwijzen we graag naar het privacystatement op hun websites.

De administratie heeft RG sports belegd bij een medewerker. Deze medewerker heeft toegang tot in beginsel alle aan RG sports verstrekte persoonsgegevens. In de situatie dat deze medewerker niet in loondienst is, draagt RG sports er zorg voor dat met deze medewerker een verwerkingsovereenkomst is afgesloten.

RG sports kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op RG sports rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

RG sports heeft de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met de regelgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina‘s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

De technische informatie en cookies worden door Bratpack B.V. gebruikt om ons in staat te stellen om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

RG sports bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de interne administratie en in ieder geval niet langer dan 7 jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Indien het gaat om verkregen data vanwege de inschrijving voor de nieuwsbrief, verwijderen we de data zodra je ons kenbaar maakt niet langer de nieuwsbrief te willen ontvangen. Indien het gaat om verkregen data (CV) vanwege je belangstelling voor een functie bij RG sports, verwijderen wij deze gegevens uiterlijk na 1 jaar.

Welke rechten heb jij?

RG sports verwacht van jou dat je jouw gegevens via je account zelf up-to-date houdt, zodat wij over de juiste persoonsgegevens beschikken. Voor zover het gaat om de gegevens vanwege de toezending van de nieuwsbrief, kun je wijzigingen aan ons doorgeven via een mail aan info@rgsports.nl.

Ook wijzen wij je op jouw wettelijke recht van inzage in, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens en het recht op beperking van jouw persoonsgegevens betreffende verwerking. Verzoeken tot correctie kun je doorgeven aan onze administrateur via een mail aan administratie@rgsports.nl. Overige verzoeken kun je indienen via het contactformulier op de website of aan info@rgsports.nl. RG sports zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan RG sports of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

RG sports neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht je toch de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van je persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Ramzi Gouzzaf, de eigenaar van RG sports, via r.gouzzaf@rgsports.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten?

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop RG sports omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je bij voorkeur contact opnemen met Ramzi Gouzzaf, de eigenaar van RG sports, door een mail te sturen r.gouzzaf@rgsports.nl of door contact op te nemen met onze administratie door een mail te sturen aan administratie@rgsports.nl.